Jesteś tutaj

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w AB Port

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W AB PORT


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest AB Port A. Żuliński B. Salwiński Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Widawskiej 27/103 w Warszawie 01-493.

Kontakt: e-mail: kontakt@abport.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.abport.com.pl, tel. +48 22 638 2000 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:

e-mail: iod@abport.pl lub pisemnie na powyższy adres.

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe:

• ubezpieczającego,

• ubezpieczonego,

• osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej,

• innych uprawnionych osób z umowy ubezpieczenia, których posiadane przez nas dane nie zawsze pozwalają na przekazanie informacji na temat przetwarzania danych,

• osób kontaktujących się z nami, których dane osobowe będą przetwarzane w celu, którego kontakt dotyczy.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i likwidacji ewentualnej szkody – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do zawarcia i wykonywania umowy,

• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia

– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora,

• wypełniania przez nas innych zobowiązań ustawowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiedni przepis prawa określający nasze zobowiązanie,

• marketingu naszych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

• w celu poinformowania o kończącym się ubezpieczeniu w formie tradycyjnego listu dostarczonego przez Pocztę Polską, SMS, telefonicznie lub e-mail,

• rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa z art.6 ust 1 lit. c RODO - ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Udostępnienie danych

Twoje Dane osobowe będą przekazane do Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU):

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania ofertą TU (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

 2. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej2 (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 8-10d ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu3, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 4. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym4 (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 5. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu TU zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 6. w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji produktów TU w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, itp.] będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu TU (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu TU zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 8. w celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego TU, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu TU, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 10. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu TU określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, gdy zawarto umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 11. w celu oferowania Ci przez TU zniżek w ramach programów lojalnościowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu TU (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 12. w celu oferowania Ci przez TU produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, za Twoją dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 13. Dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia TU będą przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody(w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W trakcie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia możliwa jest wymiana Twoich danych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa).
Kategorie Twoich danych, które mogą być wymieniane z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym to: Twoja historia ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia OC oraz historia szkodowości

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, kontakt telefoniczny), zaprzestaniemy tych działań, jeżeli wycofasz wcześniej udzieloną w tym zakresie dobrowolną zgodę.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych, decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, jak również w oparciu o profilowanie. Zawsze w takim przypadku przy formularzu zbierania danych poinformujemy o takich działaniach, a ich realizacja odbędzie się wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Informacja o profilowaniu w działaniach marketingowych:

Na podstawie posiadanych danych osobowych oraz informacji na temat zakupionych produktów, możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących naszych klientów.

Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywał mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na profilowanie.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

W zależności od realizowanych usług, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do:

• upoważnionych do tego naszych pracowników, agentów ubezpieczeniowych

• podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu. Mogą to być m.in.:

- podmioty współpracujące z nami w procesie likwidacji szkód i/lub oceny ryzyka ubezpieczeniowego,

- podmioty świadczące nam usługi doradcze,

- dostawcy usług informatycznych,

• innych administratorów danych przetwarzających dane we własnym imieniu np.:

- podmiotów prowadzących działalność płatniczą,

- podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,

- innym podmiotów niezbędnych do wykonania umowy ubezpieczenia.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

• Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu oraz profilowania.

• W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane są na podstawie zgody

– przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu w celu przesłania ich innemu administratorowi danych.

• Prawo do wycofania udzielonych zgód (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed ich wycofaniem).

• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.