Jesteś tutaj

Czy OC komunikacyjne po zmarłym przechodzi na spadkobierców? Co się dzieje z OC po śmierci właściciela pojazdu?

Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny jest instytucją powołaną na mocy ustawy i realizującą zadania ustawowe. Do zadań UFG należy przede wszystkim zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych (ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczeniem OC rolników):
1) gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;
2) gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
3) gdy rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.

UFG zajmuje się także kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia i karaniem osób, którzy tego obowiązku nie wypełnili. Fakt, że UFG wypłaca odszkodowania i inne świadczenia, w przypadku gdy nie doszło do zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia, w żaden sposób nie zwalnia osoby zobowiązanej z obowiązku posiadania ochrony ubezpieczeniowej. Z chwilą wypłaty przez UFG odszkodowania / świadczenia z tytułu szkody, za którą odpowiedzialność ponosi osoba nieubezpieczona, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów.

Zgodnie z art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, z chwilą śmierci posiadacza pojazdu, który zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jego prawa i obowiązki wynikające z tej umowy ubezpieczenia przechodzą na spadkobierców.

Kluczową kwestią jest to, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą śmierci spadkodawcy (niezależnie od tego, kiedy dojdzie do działu spadku). Tym samym, wszyscy spadkobiercy stają się posiadaczami pojazdu z chwilą śmierci spadkodawcy, a w związku z tym osobami zobowiązanymi do posiadania ochrony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeżeli jeden ze spadkobierców odrzuci spadek, straci status posiadacza, a w związku z tym przestanie być osobą zobowiązaną do posiadania takiej obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej. Obowiązek ubezpieczenia ciąży jednak w dalszym ciągu na pozostałych spadkobiercach. Jeżeli jednak żaden z tych spadkobierców - wbrew ustawowemu obowiązkowi - nie zawrze umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i UFG zobowiązany będzie w związku z tym do wypłaty świadczenia odszkodowawczego na rzecz poszkodowanego, Fundusz uprawniony będzie do dochodzenia od spadkobierców roszczeń regresowych z tego tytułu.
Niezależnie od tego, na spadkobierców będących posiadaczami pojazdu nałożona zostanie kara z tytułu nie dopełnienia obowiązku ubezpieczenia

źródło: Compensa