Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie OC - obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej


Wraz z rozwojem rynku ubezpieczeń w Polsce oraz wzrostem świadomości ubezpieczeniowej Polaków systematycznie rośnie ilość i zakres obowiązkowych ubezpieczeń OC adresowanych do poszczególnych grup zawodowych, czy podmiotów prowadzących określoną działalność. O ile w połowie lat 90-tych obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczyło nielicznych grup, o tyle z każdym rokiem przybywa podmiotów dla których ustawodawca narzuca obowiązek zawarcia polisy odpowiedzialności cywilnej.


Wykaz obowiązkowych ubezpieczeń OC:
 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
OC komunikacyjne - kalkulator składki           

2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika.
OC rolników - kalkulator składki                        

3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
OC organizatorów turystyki  - kalkulator składki

4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokata.
OC adwokatów - kalkulator składki                    

5. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego.
OC radców prawnych - kalkulator składki          

6. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariusza.
OC notariuszy - kalkulator składki                   

7. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzecznika patentowego.
OC rzeczników patentowych - kalkulator składki

8. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. OC biura rachunkowego.
OC biur rachunkowych - kalkulator składki      

9. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. OC biegłego rewidenta.
OC biegłych rewidentów - kalkulator składki      

10. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. OC doradcy podatkowego.
OC doradców podatkowych - kalkulator składki 

11. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architekta.
OC architektów - kalkulator składki                    

12. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa.
OC inżynierów budownictwa -  kalkulator składki

13. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej urbanisty.
OC urbanistów - kalkulator składki                      

14. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.
OC rzeczoznawców majątkowych-kalkulator składki

15. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.
OC pośredników nieruchomości -kalkulator składki

16. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.
OC zarządców nieruchomości -    kalkulator składki

17. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. OC agenta ubezpieczeniowego.
OC agentów ubezpieczeniowych-skalkulator składki

18. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. OC brokera ubezpieczeniowego.
OC brokerów ubezpieczeniowych-kalkulator składki

19. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą.
OC przewoźników lotniczych -      kalkulator składki

20. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatorów (w ramach ubezpieczenia jacht casco).
OC armatora oraz jacht casco -   kalkulator składki

21. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne.
OC przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne - kalkulator składki

22. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. OC świadczeniodawcy.
OC świadczeniodawców -               kalkulator składki

23. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komornika sądowego.
OC komorników sądowych -          kalkulator składki

24. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.
OC syndyków, nadzorców sądowych zarządców - kalkulator składki

25. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.
OC detektywów -            kalkulator składki

26. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty wykonujących zawód na terytorium RP. OC zawodowe lekarza, lekarza dentysty.
OC zawodowe lekarzy - kalkulator składki       OC zawodowe lekarzy dentystów - kalkulator składki 

27. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.
OC organizatorów imprez masowych -     kalkulator składki

28. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa.
OC wykonujących działalność łowiecką - kalkulator składki

29. Obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń losowych budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Ubezpieczenie mienia rolników -               kalkulator składki