Jesteś tutaj

OC agenta ubezpieczeniowego - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych


OC agentów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie skierowane jest do podmiotów wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie gwarantuje spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością usługową, która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego klientów. Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie. Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością agencyjną. Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań klienta, a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody, pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 122, poz.1027 z poźn. zm.) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym z późn. zm. Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określił w w/w rozporządzeniu Minister Finansów i wynosi ona odpowiednio 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Wyliczenie składki OC agentów ubezpieczeniowych:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC agentów ubezpieczeniowych

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC agentów ubezpieczeniowych spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy - AB PORT ubezpieczenia Warszawa.