Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatorów. Jacht casco.


OC armatora oraz jacht casco (w ramach kompleksowego ubezpieczenia jachtów i jednostek pływających)

Polisa dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które eksploatują jachty dopuszczone do morskiej żeglugi turystycznej i sportowej.

Ochrona ubezpieczeniowa dla jachtów w okresie ich eksploatacji na wodach morskich, oraz w okresie ich wyłączenia z eksploatacji. Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka związane z posiadaniem jachtów oraz ich wykorzystaniem w celach turystycznych, rekreacyjnych i szkoleniowych.
Ubezpieczeniem jacht-casco objęte są szkody powstałe:

 • w czasie pływania po wodach morskich,
 • w czasie towarzyszenia (asysty) i holowania,
 • podczas wodowania i podnoszenia z wody,
 • podczas postoju w portach, na przystaniach, itp.

Ubezpieczenie jacht-casco może być zawarte:

 • w zakresie podstawowym, obejmującym typowe ryzyka związane z użytkowaniem jachtu lub sprzętu wodnego, jak np. zderzenie z inną jednostką, utknięcie na mieliźnie, wywrócenie się lub zatonięcie, ogień, siłę wyższą, itd.,
 • w zakresie rozszerzonym o szkody podczas transportu drogowego lub o szkody wskutek kradzieży z włamaniem, rozboju lub umyślnego uszkodzenia jachtu przez osoby trzecie,
 • w zakresie pełnym.

Ubezpieczenie jacht-casco pokrywa także szkody powstałe w czasie wyłączenia z eksploatacji, tj. w czasie postoju w zimowiskach, warsztatach i stoczniach remontowych, lub w innych przeznaczonych do tego celu i odpowiednio zabezpieczonych miejscach postoju bądź przechowywania.
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres jednego roku bądź czas krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).Ubezpieczeniem mogą być objęte jachty zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez właściwe organy administracji żeglugi morskiej i śródlądowej, lub inne uprawnione podmioty i spełniające wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie żeglugi morskiej.

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • jachty od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia i utraty (jacht-casco),
 • odpowiedzialność cywilną armatora jachtu (OC Armatora ),
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków kapitana i członków załogi (NNW),
 • koszty leczenia za granicą kapitana i członków załogi, którzy przebywając za granicą, w czasie uczestnictwa w rejsie, musieli bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem,
 • rzeczy osobiste kapitana i członków załogi, które zostały zniszczone lub utracone w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową jacht-casco.

Wyliczenie składki OC armatorów:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC armatorów oraz jacht casco