Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych


OC biegłych rewidentów

Ubezpieczenie adresowane jest do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Ubezpieczenie gwarantuje spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym i zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej, związanej z wykonywaną działalnością usługową, która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego klientów. Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie. Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową. Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań klienta, a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody, pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1583).
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność, w związku z prowadzoną działalnością zawodową, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.
Minimalne sumy gwarancyjne określa w/w rozporządzenie Ministra Finansów, a wynoszą one odpowiednio:
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy 400.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizji finansowej,
w odniesieniu do jednego zdarzenia:
- 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
- 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest doradztwo podatkowe,
- 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
- 2.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,
- 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
- 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług atestacyjnych; doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
- 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Wyliczenie składki OC biegłych rewidentów: 

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC biegłych rewidentów

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC biegłych rewidentów spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy AB PORT ubezpieczenia Warszawa.