Jesteś tutaj

OC brokera - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej


OC brokerów

Ubezpieczenie adresowane jest do brokerów ubezpieczeniowych. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154, brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub prawna, która za zezwoleniem organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Komisja Nadzoru Finansowego) i wpisaniu na listę brokerów wykonuje działalność brokerską.

Podstawową korzyścią wynikającą z zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej jest ochrona majątku ubezpieczonego podmiotu przed konsekwencjami wyrządzenia szkody osobie trzeciej, tj. przed zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, która może znacznie obciążyć majątek ubezpieczonego. Wchodzą tu w grę odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zleceniodawcy wskutek naruszenia jego dóbr osobistych lub naruszenia tajemnicy brokerskiej, oraz odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę przy okazji wykonania czynności brokerskich, a więc poza ramami stosunku umownego. Ponadto zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej jest spełnieniem obowiązku wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z 2004 r. z późn. zm.).

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej objęta jest odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego. Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby, przez które ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone przez brokera ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Suma gwarancyjna, wynikające z Rozporządzenia, wynosi 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności brokerskich. Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, określony został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lutego2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 276).

Wyliczenie składki OC brokerów:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC brokerów

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC brokerów spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy - AB PORT ubezpieczenia Warszawa.