Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym


OC doradców podatkowych

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 o doradztwie podatkowym.

Ubezpieczenie gwarantuje spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o doradztwie podatkowym i zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością usługową, która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego klientów. Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie. Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową. Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta, a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody, pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. z 2003 r. nr 211 poz. 2065). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego określonych w art. 2 ust.1 w ustawy o doradztwie podatkowym.
Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa w/w rozporządzenie i wynosi ona 10.000 euro na jedno zdarzenie. Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Wyliczenie składki OC doradców podatkowych: 

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC doradców podatkowych

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC doradców podatkowych spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy AB PORT ubezpieczenia Warszawa.