Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne


OC podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne

Ubezpieczenie skierowane jest do podmiotów przyjmujących zamówienie na świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które przyjmując zamówienie zobowiązują się do wykonania zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie udzielonego zamówienia i na zasadach określonych w umowie.

Ubezpieczenie gwarantuje spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością medyczną (wykonywaniem zawodu medycznego), która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego klientów. Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towzrzystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie. Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością medyczną. Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta, a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody, pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 20004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2004 Nr 283, poz. 2825). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania tych świadczeń, w których następstwie została wyrządzona szkoda.
Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa w/w rozporządzenie Ministra Finansów. Uzależniona jest od rodzaju podmiotu przyjmującego zamówienie w odniesieniu do jednego zdarzenia i wynosi dla:

  • niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej -– 45 .600 euro,
  • osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej -– 45 .600 euro,
  • grupowej praktyki lekarskiej -– 45 .600 euro,
  • osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych - 25 .000 euro,
  • grupowej praktyki pielęgniarek, położnych - 25 .000 euro,
  • osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny -– 12 .000 euro.

Wyliczenie składki OC podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne:

Kontakt - kalkulator składki OC podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotn spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy - AB PORT ubezpieczenia Warszawa.