Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych


OC rzeczników patentowych

Ubezpieczenie kierowane jest do rzeczników patentowych wykonujących zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.

Ubezpieczenie gwarantuje spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o rzecznikach patentowych i zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością, która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego klientów. Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towarzystwo wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie. Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową. Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań klienta, a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody, pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2175). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna rzecznika patentowego za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna rzeczników patentowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa w/w rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi ona 50.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Wyliczenie składki OC rzeczników patentowych: 

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC rzeczników patentowych

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC rzeczników patentowych spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy AB PORT ubezpieczenia Warszawa.