Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej


OC świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej

Ubezpieczenie kierowane jest do świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

Ubezpieczenie gwarantuje spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością medyczną (wykonywaniem zawodu medycznego), która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego klientów. Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie. Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością medyczną. Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta, a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody, pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą. Ubezpieczenie obniża składki za specjalizację dla osób wykonujących zawód lekarza.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz.10).
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych:

  • 46 .500 euro na jedno zdarzenie i 275 .000 euro na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, w odniesieniu do:

- zakładów opieki zdrowotnej,
- osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
- grupowej praktyki lekarskiej prowadzonej na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

  • 25 .000 euro na jedno zdarzenie i 140 .000 euro na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, w odniesieniu do:

- osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek,
położnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
- grupowej praktyki pielęgniarek, położnych prowadzących działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

  • 12 .000 euro na jedno zdarzenie i 67 .500 euro na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, w odniesieniu do:

- osób legitymujących się nabyciem fachowych uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, które dysponują lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającym wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełniają warunki określone w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej,
- podmiotów realizujących w ramach umów wyłącznie czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.

Wyliczenie składki OC świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC świadczeniodawców udzielających świadczeń

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy - AB PORT ubezpieczenia Warszawa.