Jesteś tutaj

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób powołanych do wykonywania czynności syndyków, nadzorców sądowych albo zarządcówObowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób powołanych do wykonywania czynności syndyków, nadzorców sądo


OC syndyków, nadzorców sądowych albo zarządców

Ubezpieczenie skierowane jest do syndyków, nadzorców sądowych, lub zarządców. Osoby powołane do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, albo zarządcy podlegają, zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście, lub przez pełnomocnika.

Obowiązkowe ubezpieczenie syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy zapewnia:

  • spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze,
  • ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem prowadzonej działalności; większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
  • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową,
  • ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta,
  • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz. U. Nr 07 z dnia 10 października 2007 r.).
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, albo zarządcy, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub jego pełnomocnika, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności syndyka, nadzorcy sądowego, albo zarządcy.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC jest ustalana w zależności od wartości masy upadłości zgodnie z art. 3 ust. 1 dla syndyka i zarządcy, oraz art. 3 ust. 2 dla nadzorcy sądowego.Ubezpieczenie skierowane jest do syndyków, nadzorców sądowych, lub zarządców. Osoby powołane do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, albo zarządcy podlegają, zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście, lub przez pełnomocnika.

Wyliczenie składki OC syndyków, nadzorców sądowych albo zarządców:

Kontakt - kalkulator składki ubezpieczenia OC syndyków, nadzorców sądowych, zarządców

Pomagamy w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC syndyków, nadzorców sądowych albo zarządców spośród towarzystw ubezpieczeniowych: allianz, aviva, axa direct, benefia, compensa, concordia polska, elvia, ergo hestia, euler hermes, generali, hdi, interrisk, liberty direct, medica polska, mtu, proama, ptu, pzm, pzu, signal iduna, tuw tuw, tuw pocztowe, tuw tuz, uniqa, vienna insurance group, warta, i innych. Zapraszamy - AB PORT ubezpieczenia Warszawa.