Jesteś tutaj

Ubezpieczenie transportowe składka tylko 500 zł za pierwszy pojazd i 250 zł za każdy następny.

Ubezpieczenie transportowe - OC przewoźnika -  OC spedytora - ubezpieczenie mienia w transporcie cargo

Szukasz ubezpieczenia OC przewoźnika, ubezpieczenia OC spedytora, lub ubezpieczenia mienia w transporcie CARGO – pomożemy wybrać najlepszy pod względem ceny i jakości produkt spośród wszystkich dostępnych na rynku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Składka:
Ustalana jest jako stała (nie podlegająca rozliczeniu), płatna przed wydaniem Umowy ubezpieczenia i Certyfikatu

Składka z tytułu ubezpieczenia pierwszego pojazdu wynosi 500 PLN, każdego następnego  tylko 250 PLN.

Warunki ubezpieczenia zostały zaakceptowane przez Biuro ds. Obsługi Transportu Międzynarodowego przy Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i nasz Certyfikat jest honorowany, jako dokument potwierdzający spełnienie przez przewoźnika wymogu Rozporządzenia j.w. w sytuacji składania wniosku o licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub wypis z licencji.

Klient docelowy:
Przedsiębiorca - podmiot ubiegający się o wydanie licencji / zezwolenia albo też dysponujący ważną licencją / zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób wydaną zgodnie wymaganiami Ustawy o transporcie drogowym oraz innymi przepisami prawa, regulującymi kwestie transportu drogowego rzeczy lub osób.

Zakres przedmiotowy ubezpieczenia:
W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust.1 lit. c. Rozporządzenia, Ubezpieczyciel udziela  ochrony ubezpieczeniowej, na wypadek zaistnienia po stronie Ubezpieczonego zobowiązania do świadczenia pieniężnego pozostającego w związku z jego działalnością jako przewoźnika drogowego rzeczy, w myśl obowiązujących przepisów. Ochroną ubezpieczeniową objęte są takie wypadki ubezpieczeniowe, których przyczyna oraz występujące w następstwie tej przyczyny zobowiązanie płatnicze oraz zgłoszenie tego faktu nastąpiły  w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Suma gwarancyjna:
Wyboru sumy gwarancyjnej Ubezpieczony dokonuje zgodnie z wymogami przepisu artykułu 7 ust. 1 Rozporządzenia:

1)      dla jednego pojazdu silnikowego (lub zestawu pojazdów) suma gwarancyjna wynosi 9.000 EURO, względnie równowartość w złotych polskich, określona według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego;
2)      dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów suma gwarancyjna wynosi 5.000 EURO, względnie równowartość w złotych polskich, określona jak w punkcie poprzedzającym;

Suma gwarancyjna stanowi sumę kwot, wymienionych w punktach 1 i 2

W sytuacji, gdy ubezpieczenie zawierane jest w oparciu o zapytanie Ubezpieczającego  musi ono za­wie­rać co naj­mniej na­stę­pu­ją­ce da­ne:
1)   na­zwę (imię i na­zwi­sko), ad­res Ubez­pie­cza­ją­ce­go/Ubez­pie­czo­ne­go;
2)   liczbę pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami art. 7 ust 1. Rozporządzenia;
3)   wnio­sko­wa­ną wy­so­kość su­my gwa­ran­cyj­nej;
4)  rodzaj wykonywanych przewozów (przewóz osób, rzeczy);
5) licz­bę, wiel­kość, ro­dzaj szkód po­wsta­łych w okre­sie ostat­nich trzech lat, za któ­rych po­wsta­nie od­po­wie­dzial­ny jest Ubez­pie­czo­ny lub z któ­rych rosz­cze­nia wy­su­nię­to wo­bec nie­go w tym okre­sie;
6)     nr zezwolenia;
7)   nr licencji.

Wraz z umową ubezpieczenia Ubezpieczony otrzymuje Certyfikat, który należy przedłożyć do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

 

* * * * *

 

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM - OCP

W ramach ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym. Ponadto ochroną mogą być objęte:

• niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe
• koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu
• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania
• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:
• szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,
• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,
• szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.
 


2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM - OCP

W ramach ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie międzynarodowym. Dodatkowo ochroną można objąć:

• niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sadowe,
• koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu,
• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania.
• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:
• szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,
• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
• szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp. szkody powstałe w przesyłkach przewożonych na terenie krajów takich jak Rosja, Ukraina, itp.3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora zapewnia ochronę spedytorowi przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową. Ubezpieczeniem objęte są następujące czynności związane ze spedycją towaru:
• składowanie towaru (nie dłużej niz. 30 dni),
• pakowanie i przepakowywanie towaru,
• kontrola ilościowa i wagowa towaru,
• kontrola stanu przesyłki,
• przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
• odprawa celna towaru,
• załadunek i wyładunek towaru,
• inne czynności zwyczajowo związane ze spedycją towaru, w zakresie zaakceptowanym przez towarzystwo do którego zwracamy się w imieniu klienta4. MIENIE W TRANSPORCIE KRAJOWYM / MIĘDZYNARODOWYM (UBEZPIECZENIE CARGO)

Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców przewożących mienie na terytorium RP, lub poza nim transportem wykonywanym przez zawodowego przewoźnika lub transportem własnym. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie przewożone transportem:

• drogowym,
• lotniczym,
• kolejowym
• śródlądowym

Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem zawodowym może być zawarte w zakresie obejmującym szkody powstałe wskutek:

• ognia,
• uderzenia piorunu,
• wybuchu,
• huraganu,
• powodzi,
• deszczu nawalnego,
• lawiny,
• obsunięcia się ziemi,
• upadku statku powietrznego na środek transportu,
• wypadku jakiemu uległ środek transportu,
• rozboju,
• kradzieży z włamaniem,
• kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu,
• z innych przyczyn losowych, jeżeli w ich następstwie doszło do potłuczenia, połamania, rozbicia, rozsypania, porysowania, podarcia, pogięcia, zgniecenia, poplamienia, zabrudzenia, zamoczenia i wycieku przewożonego mienia.

Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem własnym może być zawarte w zakresie obejmującym szkody powstałe wskutek:

• zdarzeń losowych (ogień, powódź, huragan itp.),
• wypadku, jakiemu uległ środek transportu,
• rozboju,
• kradzieży z włamaniem,
• kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu, o ile strony nie umówią się inaczej. Dodatkowo mienie może być ubezpieczone od szkód powstałych podczas załadunku lub rozładunku. 

Zapraszamy