Jesteś tutaj

słownik ubezpieczeniowy

DEFINICJE POJĘĆ
 
abandon
agencja własna
agent ubezpieczeniowy
agent ubezpieczeniowy
akcja ratownicza
aktuariusz
alokacja składki
amatorskie uprawianie sportów zimowych
ankieta zdrowotna
asekuracja
assistance
audytor
auto-casco
beneficjent
broker ubezpieczeniowy
budowla
budynek (w ubezpieczeniach majątku dla działalności gospodarczej)
budynek mieszkalny
business interruption
cedent
Centrum Alarmowe
cesja
cesjonariusz
choroba przewlekła
choroby tropikalne
czynności związane z kulturą fizyczną
czynności życia prywatnego
długotrwały uszczerbek na zdrowiu
dokumenty pojazdu
franszyza integralna
franszyza redukcyjna
gwarancja jednorazowa
gwarancja ubezpieczeniowa
gwarant
impreza turystyczna
karencja
koszty poszukiwań i ratownictwa
kraj stałego pobytu
leczenie usprawniające
limit gwarancyjny
lokal
maszyny, urządzenia, wyposażenie
mienie
mienie pracownicze
mienie przyjęte do sprzedaży komisowej
mienie przyjęte w celu wykonania usługi
Międzynarodowe Świadectwo Szczepień (International Certificates of Vaccination), tzw. żółta książeczka
multiagencja
nadubezpieczenie mienia
nagłe zachorowanie
nakłady inwestycyjne
niedoubezpieczenie mienia
nieszczęśliwy wypadek
odpowiedzialność cywilna
odszkodowanie
okres ubezpieczenia
osoby bliskie
OWU
pojazd unieruchomiony
pojazd zastępczy
polisa
polisa otwarta
poszkodowany
pozostałości pojazdu
przedsiębiorca
przywłaszczenie pojazdu
realizacja gwarancji
rekreacyjne uprawianie sportu
składka ubezpieczeniowa
sporty wysokiego ryzyka
stan po użyciu alkoholu
suma gwarancyjna
suma ubezpieczenia
system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko
system ubezpieczenia na sumy stałe
szczepienia obowiązkowe
szczepienia zalecane
szkoda całkowita
szkoda drobna
szkoda na osobie
szkoda w mieniu
środki obrotowe
ubezpieczający
ubezpieczony
ubezpieczyciel
umowa generalna
umowa ubezpieczenia
umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
uprawniony
wartości pieniężne
wartość godziwa
wartość odtworzeniowa
wartość rynkowa
wartość rzeczywista
wniosek o zawarcie umowy ubezpieczeniowej
wyczynowe uprawianie sportu
wypadek ubezpieczeniowy
wyposażenie pojazdu dodatkowe
wyposażenie pojazdu podstawowe
zabezpieczenia
zasada proporcji
zielona karta
zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej